Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

I.
Przepis podstawowy

1.       Firma GSMtom Tomasz Stanieczko jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) (zwanym dalej „Administratorem”).

2.       Dane kontaktowe administratora to
adres: Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: biuro@gsmtom.pl
telefon: +48 720 720 266

3.       Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny , tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

4.       Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1.       Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2.       Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

• wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO,
• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

2.       Celem przetwarzania danych osobowych jest:

• przetwarzanie Twojego zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonania,

• wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3.       Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje indywidualne w rozumieniu art. 22 RODO. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV.

Okres przechowywania danych

1.       Administrator przechowuje dane osobowe

• przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

• do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2.       Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1.       Odbiorcami danych osobowych są osoby

• zajmuje się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy,

• świadczenie usług prowadzenia sklepu internetowego (www.gsmtom.pl) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,

• świadczenie usług marketingowych.

2.       Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI.

Twoje prawa

1.       Na warunkach określonych w RODO masz

• prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

• prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

• prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO a

• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.

2.       Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

1.       Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2.       Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

3.       Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Postanowienia końcowe

1.       Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.

2.       Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3.       Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.