Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy gsmtom.pl, dostępny pod adresem internetowym gsmtom.pl prowadzony jest przez Tomasza Stanieczko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GSMtom Tomasz Stanieczko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP  6511216069 REGON 276591116.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Tomasza Stanieczko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GSMtom Tomasz Stanieczko oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GSMtom Tomasz Stanieczko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6511216069 REGON 276591116;

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia przy czym w przypadku nieukończenia 18 roku życia do rejestracji w niniejszym sklepie oraz dokonania zakupów niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca za jego pośrednictwem zakupów;

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy powszechnie obowiązujące przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://gsmtom.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron w siedzibie przedsiębiorstwa lub miejscu zamieszkania, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone i przetwarzane dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie i dokonanych zakupach.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty celem ich zakupu, za pośrednictwem którego także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem oferty lub Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gsmtom.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 720 720 266

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 79 1050 1403 1000 0092 6322 7978
ING Bank Śląski

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym rozdziale.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, cena będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

VI. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się na Stronie Sklepu. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. [MW1] Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdziale III.

VII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

[MW1] 

Klient dokonuje zakupu towaru poprzez składanie Zamówień. Zamówienia mogą być składane na Stronie sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia mogą być składane po zalogowaniu się do Sklepu przez klienta posiadającego Konto w Sklepie. W przypadku nieposiadania Konta Klient może dokonać zakupu poprzez podanie niezbędnych danych osobowych. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) oraz wskazać liczbę zamawianych Produktów;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Rozdziały VIII pkt 3.

 7. Po złożeniu zamówienia Klient informowany jest o właściwościach Zamówionych Produktów, sposobie dostawy, cenie produktów, łącznym koszcie zamówienia oraz wybranym przez klienta sposobie zapłaty. Taka informacja zostaje również przesłana na adres e-mail klienta podany przy zakładaniu konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania konta.

VIII. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI [MW1] 

 1. Towary zamówione przez Klienta dostarczone zostaną na adres wskazany przy składaniu Zamówienia w dni robocze. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka kurierska pobraniowa,
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność za pobraniem,

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

 • płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24 (płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą).

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładach warunki dostawy oraz formy płatności.

IX. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
  a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.[MW2] 

 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą,

 • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

 • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

 • sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XI. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru i wybrany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi przekazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7.      [MW2] Klient , w celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć na koszt sprzedawcy wadliwy towar na ustalony ze sprzedawcą adres.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM https://gsmtom.pl/

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów przy zakupie towaru jest możliwość realizacji zawartej umowy, a w zakresie rejestracji klienta w sklepie oraz marketingu zgoda udzielona przez Klienta.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.      [MW2] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy przetwarzaniu danych osobowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      O zmianie postanowień regulaminu klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie pod adresem Sklepu informacji o zmianie Regulaminu i jej utrzymanie na tej stronie przez okres 7 kolejnych dni. W przypadku Klientów posiadających konto na stronie internetowej Sklepu zostaną oni powiadomieni również o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.

4.      Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie, który został określony w informacji o zmianie regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od momentu poinformowania o jego zmianie.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Regulacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Prywatności